ADI

ADI

În anul 2008, la nivelul judeţului Giurgiu, a fost înfiinţată Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) “Management eficient pentru un judeţ curat”, având în componenţă un număr de 51 de asociaţi.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară s-a constituit în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de colectare, transport, tratare şi depozitare a deşeurilor municipale pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre.

Totodata scopul înfiinţării Asociaţiei îl reprezintă binele comun al tuturor locuitorilor judetului Giurgiu, pentru îmbunătăţirea serviciilor de salubrizare, prin asigurarea unor servicii de calitate la tarife acceptabile şi suportabile pentru populaţie, precum şi dezvoltarea capacităţii de a atrage fonduri externe nerambursabile necesare pentru finanţarea investiţiilor în aceste servicii.

Forma de gestiune a Serviciului este gestiunea delegata, care se va realiza, in baza unui/mai multor contracte de delegare a gestiunii de atribuire a operatorilor conform legislatiei în vigoare.

top page

Obiective

Obiectivele Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ( ADI):

  1. Sa pregateasca sa aprobe Strategia de Dezvoltare a Serviciului
  2. Sa monitorizeze derularea proiectelor de investitii in infrastructura tehnico-edilitara aferenta Serviciului
  3. Să constituie interfața pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru autorităţile administraţiei publice locale în ceea priveste aspectele de dezvoltare si de gestiune a Serviciului, in scopul de a coordona politicile actiunile de interes general;
  4. Să elaboreze şi să aprobe caietele de sarcini şi regulamentul de organizare şi functionare a Serviciului
  5. Să elaboreze şi să aprobe documentaţiile de atribuire a Contractelor de Delegare, inclusiv condiţiile de participare şi criteriile de selecţie a operatorilor, cu excepţia situaţiei atribuirii directe, conform prevederilor art.311din Legea nr.51/2006;
  6. Sa incheie Contractul/Contractele de Delegare cu operatorii, în numele şi pe seama unităţilor administrativ teritoriale membre implicate care vor avea împreună calitatea de delegatar, astfel cum este prevazut de art. 30 din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completările ulterioare
  7. Sa monitorizeze executarea Contractelor de Delegare şi să informeze regulat Asociatii despre aceasta, să urmărească indeplinirea obligatiilor asumate de operatori (indeosebi in ceea ce priveste realizarea indicatorilor de performanţă, executarea lucrarilor încredinţate operatorilor, calitatea Serviciului furnizat utilizatorilor) şi, in conformitate cu mandatul primit şi cu prevederile contractuale, să aplice penalităţile contractuale;
  8. Sa identifice şi să propună orice acțiuni vizând creşterea oportunităţilor de finanţare a proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico - edilitara aferentă Serviciului
  9. Să îmbunătăţească planificarea investiţiilor în infrastructura tehnico edilitară aferenta Serviciului
top page

Hotarari

Contact

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României